Om projektet

UNDER UPPBYGGNAD!

GENERALPLAN LINKÖPING är ett ideellt initiativ, där vi vill belysa möjligheten till att förtäta och vitalisera hela Linköping genom ett nytt sätt att planera och bygga staden.

Vi kommer successivt att bygga på denna sida.

PROJEKTBAKGRUND

Om staden ska kunna erbjuda en maximal livskvalitet och också bära hela regionens behov av spets utbildning, spetskunskap och spetsutbud av kultur, handel, idrott och nöje, så måste Linköping öka sin stadsmässighet.

Linköping är en glest byggd stad. För att vara Sveriges femte största kommun och en kärna i Sveriges fjärde största region, är Linköping alldeles för svalt för att varken regionen eller Linköping ska kunna stärka sin attraktivitet och möjlighet till livskvalitet.

Om Linköpings tätort skulle ha samma täthet som stockholmsstadsdelen Södermalm så skulle Linköping kunna ha nästan 900.000 invånare utan att växa en kvadratmeter! Det skulle innebära att 900.000 invånare skulle kunna ha gång- eller cykelavstånd till hela stadens utbud av kultur, nöjen, arbeten och rekreationsmöjligheter. Det skulle innebära att stadens utbud också har ett underlag på 900.000 invånare, vilket ger alla förutsättningar för exceptionellt brett och djupt utbud av stadslivsgenererande funktioner. VI förespråkar inte att Linköping ska växa till 900.000 invånare inom överskådlig framtid, men exemplet påvisar att det är möjligt att få ut så mycket mer av Linköping än vad den befintliga stadsstrukturen gör. Linköping har möjligheten att erbjuda en för norra Europa unikt utbud av stadskvaliteter - något som är grunden till en attraktiv och välmående stad.

Läs mer här om projektets bakgrund.


PROJEKTMÅL

Målet med projektet är kortfattat att:

- Utveckla en gatustruktur som binder samman Linköpings tätorts samtliga bebyggelseområden i en fullt integrerad stadsstruktur.

- Påvisa att det är möjligt och inte minst fördelaktigt för Linköping att växa (ordentligt) utan att utöka staden geografiska omfattning.

- Identifiera och utveckla bebyggelsetypologier och principer för stadsrumsutformning som bidrar till en hållbar stadsutveckling.

- Påvisa problematiken kring och förhoppningsvis hitta lösningar på dagens ohållbara stadsutveckling.

Vad slutresultatet av detta blir står skrivet i stjärnorna. VI tror dock att processen i detta fall är minst lika viktigt som resultatet. Det är dags att diskutera och ifrågasätta hur vi bygger staden.